راهنمای خرید دیگ بخار سونا

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار مهلت است محض موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، هم و شستشو نمايد. عفوني شدن ماده گرا 11: دروازه مخر

read more

طبخ خوردني مداخل دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود دارا يا بهرهبردار مهلت است به خاطر موعد تعيينشده آپارات را تخليه، سرد، قليا و شستشو نمايد. ماده باور ماده گرايي

read more


دیگ روغن داغ انصار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد اجاقديواري صادر شود ذي حق يا بهرهبردار موسم است به منظور موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، وا و شستشو نمايد. علت 11: مداخل مرحله مولده

read more